செவி பேச்சு திறன் பயிற்சி – Home care Service

Posted on Posted in general news, News

**HOME CARE SERVICE**உங்கள் வீட்டின் வசதியிலிருந்து நேரடியாக அடிப்படை மருத்துவ சிகிச்சைகளைப் பெறலாம்.//**செவி பேச்சு திறன் பயிற்சி**//HelpLine: 076 047 7106 For More InformationInstitute of Medical Sciences( IMS Nursing School)Green Memorial HospitalManipay, Jaffna