மருத்துவரின் சேவை – HOME CARE SERVICE

Posted on Posted in general news, News

**HOME CARE SERVICE**உங்கள் வீட்டின் வசதியிலிருந்து நேரடியாக அடிப்படை மருத்துவ சிகிச்சைகளைப் பெறலாம்.//**மருத்துவரின் சேவை**//HelpLine: 076 047 7106 For More InformationInstitute of Medical Sciences( IMS Nursing School)Green Memorial HospitalManipay, Jaffna