செவி பேச்சு திறன் பயிற்சி – Home care Service

Posted on Posted in general news, News

**HOME CARE SERVICE**உங்கள் வீட்டின் வசதியிலிருந்து நேரடியாக அடிப்படை மருத்துவ சிகிச்சைகளைப் பெறலாம்.//**செவி பேச்சு திறன் பயிற்சி**//HelpLine: 076 047 7106 For More InformationInstitute of Medical Sciences( IMS Nursing School)Green Memorial HospitalManipay, Jaffna

மருத்துவரின் சேவை – HOME CARE SERVICE

Posted on Posted in general news, News

**HOME CARE SERVICE**உங்கள் வீட்டின் வசதியிலிருந்து நேரடியாக அடிப்படை மருத்துவ சிகிச்சைகளைப் பெறலாம்.//**மருத்துவரின் சேவை**//HelpLine: 076 047 7106 For More InformationInstitute of Medical Sciences( IMS Nursing School)Green Memorial HospitalManipay, Jaffna

Diploma in Nursing & Certificate in Health Care

Posted on Posted in general news, News

After O/L , A/L** Diploma in Nursing (3 Years)** Certificate in Health Care (1 year)**** Approved By TVEC ******** Approved By Ministry of Health ****>>> Next Intake MAY 2021 <<<Limited Seat onlyAdmission Help Line : 076 016 3515 For More InformationInstitute of Medical Sciences( IMS Nursing School)Green Memorial HospitalManipay , Jaffna076 016 3515 | 021 […]